Ušlý zisk


Preferovaný termín: Ušlý zisk
Alternatívne termíny: lost profit
Gewinn verloren
perte de profit
ganancia perdida
Elveszett nyereség
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: § 379 Ak tento zákon neustanovuje inak, nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. § 381 Namiesto skutočne ušlého zisku môže poškodená strana požadovať náhradu zisku dosahovaného spravidla v poctivom obchodnom styku za podmienok obdobných podmienkam porušenej zmluvy v okruhu podnikania, v ktorom podniká.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 379
Doktrinálna definícia: Majetková ujma spočívajúca v tom, že nedošlo k zväčšeniu majetku poškodeného, ktoré, nebyť vzniku škody, bolo možné vzhľadom na okolnosti odôvodnene predpokladať.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Najvyšší súd Spisová značka: 5Cdo/195/2015 ECLI:SK:NSSR:2017:1303899791.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne