Skutočná škoda


Preferovaný termín: Skutočná škoda
Alternatívne termíny: Real damage
Echter Schaden
Dégâts réels
Daño real
Valódi kár
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: § 379 Ak tento zákon neustanovuje inak, nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú povinná strana v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti. § 380 Za škodu sa považuje tiež ujma, ktorá poškodenej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinnosti druhej strany. § 382 Poškodená strana nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 379
Doktrinálna definícia: Majetková ujma, ktorá spočíva v tom, že sa zmenšil majetok poškodenej osoby v dôsledku porušenia právnej povinnosti alebo v dôsledku iných škodu spôsobujúcich udalostí, s ktorými právo spája povinnosť nahradiť škodu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Žilina Spisová značka: 14C/188/2013 ECLI:SK:OSZA:2013:5113215823.2


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne