Všeobecné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch


Preferovaný termín: Všeobecné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch
Alternatívne termíny: General provisions on commercial obligations
Allgemeine Bestimmungen über kommerzielle Verpflichtungen
Dispositions générales sur les obligations commerciales
Disposiciones generales sobre obligaciones comerciales
A kereskedelmi kötelezettségekre vonatkozó általános rendelkezések
Dátum poslednej zmeny: 03.04.2019

Legálna definícia: Všeobecné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch sú upravené v I. diele I. hlavy III. časti Obchodného zákonníka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník TRETIA ČASŤ Hlava I Diel I
Doktrinálna definícia: Záväzkový právny vzťah, ktorý sa realizuje v oblasti obchodovania (podnikania). Najčastejšie vzniká z obchodnej zmluvy - obchodný záväzok.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 10Co/272/2015 ECLI:SK:KSBA:2016:1208207785.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 362/2012 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny


Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne