dohoda o použití obchodného zákonníka


Preferovaný termín: dohoda o použití obchodného zákonníka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.10.2020

Legálna definícia: Strany si môžu dohodnúť, že ich záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v §) 261, sa spravuje týmto zákonom. Dohoda podľa odseku 1 vyžaduje písomnú formu. Touto časťou zákona sa spravujú aj vzťahy, ktoré vznikli pri zabezpečení záväzkov zo zmlúv, pre ktoré si strany zvolili použitie tohto zákona podľa odseku 1, ak osoba poskytujúca zabezpečenie s tým prejaví súhlas alebo v čase vzniku zabezpečenia vie, že zabezpečovaný záväzok sa spravuje touto časťou zákona.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 262


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne