Obchodná verejná súťaž


Preferovaný termín: Obchodná verejná súťaž
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.10.2018

Legálna definícia: Kto vyhlási neurčitým osobám súťaž (ďalej len "vyhlasovateľ") o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy (obchodná verejná súťaž), robí tým výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy (ďalej len "návrh").
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 281
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Cob/1/2012 ECLI:SK:KSBA:2013:1710211597.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne