Verejný návrh na uzavretie zmluvy


Preferovaný termín: Verejný návrh na uzavretie zmluvy
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.10.2018

Legálna definícia: (1) Prejav vôle, ktorým sa navrhovateľ obracia na neurčité osoby za účelom uzavretia zmluvy, je verejným návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len "verejný návrh"), ak obsah zodpovedá § 269. (2) Podnet na uzavretie zmluvy, ktorý nemá náležitosti uvedené v odseku 1, sa považuje iba za výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 276


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne