Všeobecné obchodné podmienky


Preferovaný termín: Všeobecné obchodné podmienky
Alternatívne termíny: General terms and conditions
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Conditions générales
Términos y condiciones generales
Általános szerződési feltételek
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: (1) Časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené. (2) Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok uvedených v odseku 1. (3) Na uzavretie zmluvy možno použiť zmluvné formuláre používané v obchodnom styku.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 273
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/284/2015 ECLI:SK:KSTT:2016:2314217995.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne