kogentné ustanovenia obchodného zákonníka


Preferovaný termín: kogentné ustanovenia obchodného zákonníka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 20.11.2020

Doktrinálna definícia: Tiež kategorické, imperatívne - druh právnych noriem určených povahou dispozičnej zložky normy. Charakterizuje ich, že použiteľnosť ich ustanovení nemôžu subjekty právneho vzťahu prejavom vôle ani aplikujúci orgán (napr. súd) vylúčiť alebo obmedziť či podmieniť.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 15C/193/2012 ECLI:SK:OSBA1:2014:1112230777.4


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne