Kogentné ustanovenia obchodného zákonníka


Preferovaný termín: Kogentné ustanovenia obchodného zákonníka
Alternatívne termíny: Mandatory provisions of the Commercial Code
Zwingende Bestimmungen des Handelsgesetzbuches
Dispositions obligatoires du code de commerce
Disposiciones obligatorias del Código de Comercio.
A kereskedelmi törvénykönyv kötelező rendelkezései
Dátum poslednej zmeny: 25.03.2019

Legálna definícia: (1) Strany sa môžu odchýliť od ustanovení tejto časti zákona alebo jej jednotlivé ustanovenia vylúčiť s výnimkou ustanovení § 261 a § 262 ods. 2, § 263 až 272, § 273 ods. 1, § 276 až 289, 301, 303, 304, § 306 ods. 2 a 3, § 308, § 311 ods. 1, § 312, 313, § 321 ods. 4, § 324, 340a, 340b, 341, 365,369 až 369d, 370, 371, 376, 382, 384, 386 až 408, 408a, 444, 458, 459, 477, 478, § 479 ods. 2, § 480, 481, § 483 ods. 3, § 488, 493, 499, § 509 ods. 1, § 592, 597, § 655 ods. 1, § 655a, § 660 ods. 2 až 4, § 668 ods. 3, § 668a, 669, 669a, 672a, 675, 676 ods. 1 a 2, § 711, 720, 725, 729, 743 a 771c. (2) Strany sa nemôžu odchýliť od základných ustanovení uvedených pre jednotlivé zmluvné typy v tejto časti a od ustanovení, ktoré ustanovujú povinnú písomnú formu právneho úkonu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 263
Doktrinálna definícia: Tiež kategorické, imperatívne - druh právnych noriem určených povahou dispozičnej zložky normy. Charakterizuje ich, že použiteľnosť ich ustanovení nemôžu subjekty právneho vzťahu prejavom vôle ani aplikujúci orgán (napr. súd) vylúčiť alebo obmedziť či podmieniť.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 15C/193/2012 ECLI:SK:OSBA1:2014:1112230777.4


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne