Ustanovenia o právnych úkonoch


Preferovaný termín: Ustanovenia o právnych úkonoch
Alternatívne termíny: Provisions on legal acts
Bestimmungen zu Rechtsakten
Dispositions sur les actes juridiques
Disposiciones sobre actos jurídicos
A jogi aktusokra vonatkozó rendelkezések
Dátum poslednej zmeny: 25.03.2019

Legálna definícia: Niektoré ustanovenia o právnych úkonoch sú upravené v II. diele I. hlavy III. časti Obchodného zákonníka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník TRETIA ČASŤ Hlava I Diel II
Doktrinálna definícia: Prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré práávne predpisy s takým prejavom spájajú (OZ).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne