písomná forma zmlúv


Preferovaný termín: písomná forma zmlúv
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Zmluva vyžaduje pre platnosť písomnú formu iba v prípadoch ustanovených v zákone, alebo keď aspoň jedna strana pri rokovaní o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme. Ak písomne uzavretá zmluva obsahuje ustanovenie, že sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 272
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/33/2016 ECLI:SK:KSTN:2017:3215200806.1 Krajský súd Nitra Spisová značka: 12Co/22/2017 ECLI:SK:KSNR:2017:4616203605.2 Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/33/2016 ECLI:SK:KSTN:2017:3215200806.1


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne