Dôverné informácie oznámené pri rokovaní o zmluve


Preferovaný termín: Dôverné informácie oznámené pri rokovaní o zmluve
Alternatívne termíny: Confidential information communicated during contract negotiation
Vertrauliche Informationen, die während der Vertragsverhandlungen übermittelt werden
Informations confidentielles communiquées lors de la négociation du contrat
nformación confidencial comunicada durante la negociación del contrato
A szerződéses tárgyalások során közölt bizalmas információk
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: (1) Ak si strany pri rokovaní o uzavretí zmluvy navzájom poskytnú informácie označené ako dôverné, nesmie strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. Kto poruší túto povinnosť, je povinný na náhradu škody, obdobne podľa ustanovení § 373 a nasl. (2) Informácie označené ako dôverné v zmluve, ktorá sa má zverejniť podľa zákona, sa nepovažujú za dôverné podľa odseku 1.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 271
Doktrinálna definícia: Právny úkon zakladajúci určitý (konkrétny) právny vzťah medzi dvoma, príp. viacerými subjektmi. V najvšeobecnejšom zmysle zmluvou treba rozumieť to, čo sa medzi účastníkmi dohodlo. Fenomén zmluvy možno chápať tak v zmysle práva verejného, ako aj súkromného.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne