dôverné informácie oznámené pri rokovaní o zmluve


Preferovaný termín: dôverné informácie oznámené pri rokovaní o zmluve
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.10.2020

Doktrinálna definícia: Právny úkon zakladajúci určitý (konkrétny) právny vzťah medzi dvoma, príp. viacerými subjektmi. V najvšeobecnejšom zmysle zmluvou treba rozumieť to, čo sa medzi účastníkmi dohodlo. Fenomén zmluvy možno chápať tak v zmysle práva verejného, ako aj súkromného.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne