Dodatočné dohodnutie nepodstatných časti zmluvy


Preferovaný termín: Dodatočné dohodnutie nepodstatných časti zmluvy
Alternatívne termíny: Additional agreement on non-essential parts of the contract
Zusätzliche Vereinbarung über nicht wesentliche Vertragsbestandteile
Accord supplémentaire sur les parties non essentielles du contrat
Acuerdo adicional sobre partes no esenciales del contrato.
Kiegészítő megállapodás a szerződés nem alapvető részeiről
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: (1) Dohoda pri uzavieraní zmluvy, že určitá nepodstatná časť zmluvy sa medzi stranami dohodne dodatočne po jej uzavretí, sa považuje za podmienku platnosti dohodnutej časti zmluvy, ibaže strany dali pred jej uzavretím nepochybne najavo, že nedosiahnutie dodatočnej dohody o doplnení obsahu zmluvy nemá mať vplyv na platnosť uzavretej zmluvy. Pri pochybnostiach má podmienka odkladacie účinky. (2) Ak sa strany písomne dohodnú v prípadoch uvedených v odseku 1, že chýbajúci obsah zmluvy má určiť súd alebo osoba určená v dohode, platí ustanovenie § 291. Dohodnutá časť zmluvy nenadobudne účinnosť, dokiaľ nie je dohodnutý alebo určený chýbajúci obsah zmluvy, a jej platnosť zaniká zánikom záväzku dohodnúť chýbajúci obsah zmluvy ( § 292 ods. 4 a 5), ibaže sa strany dohodli, že dojednaná časť zmluvy má zostať v platnosti.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 270
Doktrinálna definícia: V oblasti podnikania strany uzavierajú predovšetkým zmluvy, ktoré sú upravené ako zmluvné typy v OBZ. Strany však môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená v OBZ ako typ zmluvy (zmluva nepomenovaná). Na jej uzavretie sa však vyžaduje, aby účastníci dostatočne vymedzili predmet svojich záväzkov.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne