Podstatné časti zmluvy


Preferovaný termín: Podstatné časti zmluvy
Alternatívne termíny: Substantial parts of the contract
Wesentliche Teile des Vertrages
Parties substantielles du contrat
Partes sustanciales del contrato.
A szerződés lényeges része
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: (1) Ustanovenia upravujúce v II hlave tejto časti zákona jednotlivé typy zmlúv sa použijú len na zmluvy, ktorých obsah dohodnutý stranami zahŕňa podstatné časti zmluvy ustanovené v základnom ustanovení pre každú z týchto zmlúv. (2) Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá. (3) Dohoda o určitej časti zmluvy sa môže nahradiť dohodou strán o spôsobe umožňujúcom dodatočné určenie obsahu záväzku, ak tento spôsob nezávisí len od vôle jednej strany. Ak má chýbajúcu časť zmluvy určiť súd alebo určitá osoba, vyžaduje sa, aby dohoda mala písomnú formu, a platí obdobne § 291.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 269
Doktrinálna definícia: Dvojstranný (príp. viacstranný) právny úkon vznikajúci dohodou strán o tom, čo má byť jej obsahom, s ktorým právo (právna norma) spája ako následok vznik záväzkového právneho vzťahu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne