porušenie obchodno právnych záväzkov


Preferovaný termín: porušenie obchodno právnych záväzkov
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.11.2020

Doktrinálna definícia: Jedna zo skutkových podstát nekalej súťaže; neoprávnené nakladanie s obchodným tajomstvom. Konajúci neoprávnene oznámi, sprístupni, pre seba alebo pre iného využije obchodné tajomstvo, ktoré sa môže využiť v hospodárskej súťaži.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Judikát SK: Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 135/2007


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne