Porušenie obchodno právnych záväzkov


Preferovaný termín: Porušenie obchodno právnych záväzkov
Alternatívne termíny: Violation of business-law relations
Verletzung der wirtschaftsrechtlichen Beziehungen
Violation des relations de droit des affaires
Violación de las relaciones comerciales-legales
Üzleti jogviszonyok megsértése
Dátum poslednej zmeny: 25.03.2019

Legálna definícia: Porušenie obchodnoprávnych záväzkov je upravené v X. diele I. hlavy III. časti Obchodného zákonníka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník TRETIA ČASŤ Hlava I Diel X
Doktrinálna definícia: Jedna zo skutkových podstát nekalej súťaže; neoprávnené nakladanie s obchodným tajomstvom. Konajúci neoprávnene oznámi, sprístupni, pre seba alebo pre iného využije obchodné tajomstvo, ktoré sa môže využiť v hospodárskej súťaži.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Judikát SK: Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 135/2007


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne