Porušenie zásad poctivého obchodného styku


Preferovaný termín: Porušenie zásad poctivého obchodného styku
Alternatívne termíny: Violation of the principles of fair trade
Verletzung der Grundsätze des fairen Handels
Violation des principes du commerce équitable
Violación de los principios del comercio justo.
A tisztességes kereskedelem elveinek megsértése
Dátum poslednej zmeny: 25.03.2019

Legálna definícia: Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 265
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/155/2012 ECLI:SK:KSBB:2012:6210207063.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne