Obchodné zvyklosti v obchodnom práve


Preferovaný termín: Obchodné zvyklosti v obchodnom práve
Alternatívne termíny: Business practices in business law
Geschäftspraktiken im Wirtschaftsrecht
Pratiques commerciales en droit des affaires
Prácticas comerciales en derecho mercantil
Üzleti gyakorlat az üzleti jogban
Dátum poslednej zmeny: 25.03.2019

Legálna definícia: (1) Pri určení práv a povinností zo záväzkového vzťahu sa prihliada aj na obchodné zvyklosti zachovávané všeobecne v príslušnom obchodnom odvetví, pokiaľ nie sú v rozpore s obsahom zmluvy alebo so zákonom. (2) Obchodné zvyklosti, na ktoré sa má prihliadať podľa zmluvy, sa použijú pred tými ustanoveniami tohto zákona, ktoré nemajú donucovaciu povahu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 264
Doktrinálna definícia: Prameňom obchodného práva však nie je len písané právo, ale aj mimoprávne normy, akými sú obchodné zvyklosti, ale aj dobré mravy hospodárskej súťaže.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/85/2017 ECLI:SK:KSKE:2017:7210211129.2
Použitie v iných právnych predpisoch: 530/2003 Z. z. - Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne