Zasielateľská zmluva


Preferovaný termín: Zasielateľská zmluva
Alternatívne termíny: Forwarding contract
Speditionsvertrag
Contrat de transfert
Contrato de reenvio
Szállítási szerződés
Dátum poslednej zmeny: 25.03.2019

Legálna definícia: (1) Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu. (2) Zasielateľ je oprávnený žiadať, aby mu bol daný písomne príkaz na obstaranie prepravy (zasielateľský príkaz), ak zmluva nemá písomnú formu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 601
Doktrinálna definícia: Je obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa zasielateľ zaväzuje príkazcovi, že mu vo vlastnom záujme a na jeho účet obstará prepravu veci z určeného miesta do miesta určenia a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/29/2016 ECLI:SK:KSKE:2016:7614201354.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:

Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne