zasielateľská zmluva


Preferovaný termín: zasielateľská zmluva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Doktrinálna definícia: Je obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa zasielateľ zaväzuje príkazcovi, že mu vo vlastnom záujme a na jeho účet obstará prepravu veci z určeného miesta do miesta určenia a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/29/2016 ECLI:SK:KSKE:2016:7614201354.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:

Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne