Peňažná náhrada škody


Preferovaný termín: Peňažná náhrada škody
Alternatívne termíny: Financial compensation
Finanzielle Entschädigung
Compensation financière
Compensación financiera
Pénzügyi ellentételezés
Dátum poslednej zmeny: 25.03.2019

Legálna definícia: Ak tento zákon neustanovuje inak, nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú povinná strana v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 379
Doktrinálna definícia: OBZ uprednostňuje peňažnú formu náhrady škody (relutárnu náhradu). Až v druhom poradí umožňuje spôsob naturálnej náhrady, t. j. uvedenie do predošlého stavu (restitutio in integrum), a to vtedy keď sú splnené zároveň tri podmienky: naturálna reštitúcia je možná v zmysle technicko-výrobnom a ekonomickom; naturálna reštitúcia je obvyklá; poškodená strana o naturálnu reštitúciu požiada. Zmluvné strany si môžu dohodnúť spôsob náhrady škody odlišne.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Co/719/2013 ECLI:SK:KSBA:2017:1109237142.2 Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/81/2016 ECLI:SK:KSKE:2017:7114224368.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 350/2016 Z. z. - Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
54/2015 Z. z. - Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne