Spočívanie premlčania


Preferovaný termín: Spočívanie premlčania
Alternatívne termíny: Limitation of limitation
Begrenzung der Begrenzung
Limite de limitation
Limitación de la limitación
Az elévülés korlátozása
Dátum poslednej zmeny: 25.03.2019

Legálna definícia: Premlčacia doba prestáva plynúť, keď veriteľ za účelom uspokojenia alebo určenia svojho práva urobí akýkoľvek právny úkon, ktorý sa považuje podľa predpisu upravujúceho súdne konanie za jeho začatie alebo za uplatnenie práva v už začatom konaní.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 402
Doktrinálna definícia: Stav, ktorý nastane, keď premlčacia doba už začala plynúť, a to v dôsledku toho, že nastal dôvod jej spočívania (určitá prekážka), prestáva plynúť. Po odpadnutí dôvodu, pre ktorý premlčacia spočíva, plynie premlčacia doba ďalej (pokračuje jej plynutie). Toto sa označuje tiež ako spočívanie premlčacej doby vo vlastnom (alebo v užšom) zmysle.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne