Predmet premlčania


Preferovaný termín: Predmet premlčania
Alternatívne termíny: The subject of limitation
Der Gegenstand der Beschränkung
Le sujet de la limitation
El sujeto de la limitación.
Dátum poslednej zmeny: 11.03.2019

Legálna definícia: (1) Právo sa premlčí uplynutím premlčacej doby ustanovenej zákonom. (2) Premlčaniu podliehajú všetky práva zo záväzkových vzťahov s výnimkou práva vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 387
Doktrinálna definícia: Predmetom premlčania sú všetky práva vyplývajúce z obchodných záväzkových vzťahov. Na tieto práva sa uplatňuje právna úprava premlčania podľa OBZ, ktorá je komplexná a má kogentný charakter.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Košice II Spisová značka: 17C/61/2013 ECLI:SK:OSKE2:2013:7212237612.4


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne