predmet premlčania


Preferovaný termín: predmet premlčania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Doktrinálna definícia: Predmetom premlčania sú všetky práva vyplývajúce z obchodných záväzkových vzťahov. Na tieto práva sa uplatňuje právna úprava premlčania podľa OBZ, ktorá je komplexná a má kogentný charakter.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Košice II Spisová značka: 17C/61/2013 ECLI:SK:OSKE2:2013:7212237612.4


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne