záväzok podriadenosti


Preferovaný termín: záväzok podriadenosti
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia s likvidáciou sa pohľadávky veriteľa uspokoja až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov dlžníka (ďalej len „záväzok podriadenosti“). Zmluva, ktorá obsahuje záväzok podriadenosti, musí byť vyhotovená v písomnej forme.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 408a
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Žilina Spisová značka: 11Cbi/16/2012 ECLI:SK:OSZA:2013:5112213930.3
Použitie v iných právnych predpisoch: 276/2009 Z. z. - Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
552/2003 Z. z. - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne