premlčanie


Preferovaný termín: premlčanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Doktrinálna definícia: Zák. ustanovená doba, a to tak OBZ, ako aj iným zák.; rozumie sa ňou však aj premlčacia doba predĺžená písomným vyhlásením strany, voči ktorej sa právo premlčuje, a nová premlčacia doba založená uznaním záväzku.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/197/2016 ECLI:SK:KSTT:2016:2314214777.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 184/1964 Zb. - Zákon, ktorým sa vylučuje premlčanie trestného stíhania najzávažnejších trestných činov proti mieru, vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti spáchaných v prospech alebo v službách okupantov
580/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
480/1992 Zb. - Zákon o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu
55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
350/2016 Z. z. - Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne