Zánik obchodnoprávnych záväzkov


Preferovaný termín: Zánik obchodnoprávnych záväzkov
Alternatívne termíny: Termination of commercial obligations
Beendigung kommerzieller Verpflichtungen
Résiliation des obligations commerciales
Terminación de obligaciones comerciales.
A kereskedelmi kötelezettségek megszüntetése
Dátum poslednej zmeny: 25.03.2019

Legálna definícia: Zánik obchodnoprávnych záväzkov je upravený v VII. až IX. diele I. hlavy III. časti Obchodného zákonníka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník TRETIA ČASŤ Hlava I Diel VII
Doktrinálna definícia: Zánik práv. resp. povinností tvoriacich obsah záväzku. Nastáva na základe skutočností, s ktorými právo spája zánik záväzku. Pretože právna úprava zániku záväzku v OBZ nie je komplexná, k zániku záväzku dochádza jednak na základe všeobecných ustanovení OBZ o zániku záväzku.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Žilina Spisová značka: 9Co/44/2018 ECLI:SK:KSZA:2018:5615209106.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 310/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení
396/2012 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu vzdelávania


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne