Zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov


Preferovaný termín: Zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov
Alternatívne termíny: Securing commitments from business relationships
Sicherung von Verpflichtungen aus Geschäftsbeziehungen
Sécuriser les engagements des relations commerciales
Asegurando compromisos de relaciones comerciales.
Dátum poslednej zmeny: 11.03.2019

Legálna definícia: Zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov je upravené v V. diele I. hlavy III. časti Obchodného zákonníka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník TRETIA ČASŤ Hlava I Diel V
Doktrinálna definícia: Sústava právnych prostriedkov zameraná na minimalizáciu rizika straty z porušenia zmluvy. Jeho funkciou je posilniť právne postavenie veriteľa v záväzkovom právnom vzťahu, najmä v štádiu, keď je právo ohrozené, príp. porušené. Mechanizmus zabezpečenia záväzkov sa aktivuje v okamihu, keď dlžník riadne a včas neplní svoje záväzkové povinnosti.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/248/2016 ECLI:SK:KSZA:2017:5610201503.2
Použitie v iných právnych predpisoch: 244/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu
229/1991 Zb. - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
194/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne