spoločné záväzky a práva


Preferovaný termín: spoločné záväzky a práva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Ak je na to isté plnenie spoločne zaviazaných niekoľko osôb, pri pochybnostiach sa predpokladá, že sú zaviazané spoločne a nerozdielne. Veriteľ môže požadovať plnenie od ktorejkoľvek z nich, ale plnenie ponúknuté iným spoločným dlžníkom je povinný prijať.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 293
Doktrinálna definícia: Záväzok, pri ktorom na jednej strane alebo na obidvoch stranách vystupuje viac účastníkov, t. j. viac dlžníkov alebo veriteľov.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Námestovo Spisová značka: 8C/93/2011 ECLI:SK:OSNO:2011:5811204453.3
Použitie v iných právnych predpisoch: 282/2015 Z. z. - Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov
180/2014 Z. z. - Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
84/1990 Zb. - Zákon o zhromažďovacom práve
97/1963 Zb. - Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
618/2003 Z. z. - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
85/1990 Zb. - Zákon o petičnom práve


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne