Spoločné záväzky a práva


Preferovaný termín: Spoločné záväzky a práva
Alternatívne termíny: joint commitments and rights
gemeinsame Verpflichtungen und Rechte
engagements et droits communs
Compromisos y derechos conjuntos
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019

Legálna definícia: § 293 Ak je na to isté plnenie spoločne zaviazaných niekoľko osôb, pri pochybnostiach sa predpokladá, že sú zaviazané spoločne a nerozdielne. Veriteľ môže požadovať plnenie od ktorejkoľvek z nich, ale plnenie ponúknuté iným spoločným dlžníkom je povinný prijať. § 294 Ak zo zmluvy alebo z povahy záväzku vyplýva, že dlžníci nie sú na to isté plnenie zaviazaní spoločne a nerozdielne, je každý spoludlžník zaviazaný iba v rozsahu svojho podielu na záväzku. Pri pochybnostiach sú spoludlžníci zaviazaní rovným dielom. § 295 Ak niekoľko osôb prevezme záväzok, z ktorého povahy vyplýva, že ho možno splniť iba súčinnosťou všetkých spoludlžníkov, sú spoludlžníci povinní plniť záväzok spoločne. § 296 Ak je dlžník zaviazaný súčasne viacerým veriteľom na nedeliteľné plnenie, môže plnenie požadovať ktorýkoľvek z veriteľov, ak zo zákona alebo zmluvy nevyplýva niečo iné.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 293
Doktrinálna definícia: Záväzok, pri ktorom na jednej strane alebo na obidvoch stranách vystupuje viac účastníkov, t. j. viac dlžníkov alebo veriteľov.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Námestovo Spisová značka: 8C/93/2011 ECLI:SK:OSNO:2011:5811204453.3
Použitie v iných právnych predpisoch: 282/2015 Z. z. - Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov
180/2014 Z. z. - Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
84/1990 Zb. - Zákon o zhromažďovacom práve
97/1963 Zb. - Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
618/2003 Z. z. - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
85/1990 Zb. - Zákon o petičnom práve


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne