Zmluva o budúcej zmluve


Preferovaný termín: Zmluva o budúcej zmluve
Alternatívne termíny: Contract for Future Contract
Vertrag für zukünftige Verträge
Contrat pour contrat futur
Contrato para Contrato Futuro
Dátum poslednej zmeny: 06.03.2019

Legálna definícia: (1) Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy sa zaväzuje jedna alebo obe zmluvné strany uzavrieť v určenej dobe budúcu zmluvu s predmetom plnenia, ktorý je určený aspoň všeobecným spôsobom. (2) Zmluva vyžaduje písomnú formu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 289
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/375/2011 ECLI:SK:KSZA:2013:5011898285.1 Najvyšší súd Spisová značka: 3Sžf/11/2016 ECLI:SK:NSSR:2017:1014200937.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne