Ustanovenia o uzavieraní zmlúv


Preferovaný termín: Ustanovenia o uzavieraní zmlúv
Alternatívne termíny: Provisions on the conclusion of contracts
Bestimmungen zum Vertragsabschluss
Dispositions relatives à la conclusion de contrats
Disposiciones sobre la celebración de contratos.
A szerződésekre vonatkozó rendelkezések
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: Niektoré ustanovenia o uzavieraní zmlúv sú upravené v 1. oddiele III. dielu I. hlavy III. časti Obchodného zákonníka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník TRETIA ČASŤ Hlava I Diel III Oddiel 1


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne