vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody


Preferovaný termín: vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.10.2020

Legálna definícia: Ak poškodená strana odstúpila pri porušení zmluvnej povinnosti druhej strany od zmluvy, nemá nárok na náhradu škody, ktorá vznikla tým, že nevyužila včas možnosť uzavrieť náhradnú zmluvu na účel, na ktorý mala slúžiť zmluva, od ktorej poškodená strana odstúpila.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 385
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Bratislava III Spisová značka: 23Cb/188/2014 ECLI:SK:OSBA3:2015:1314203626.5 Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/11/2012 ECLI:SK:KSBB:2012:6709208456.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 350/2016 Z. z. - Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
276/2009 Z. z. - Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov
24/2006 Z. z. - Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
514/2009 Z. z. - Zákon o doprave na dráhach


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne