povinnosť prevencie pred vznikom škody


Preferovaný termín: povinnosť prevencie pred vznikom škody
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 384
Doktrinálna definícia: Škoda, ktorú povinná strana v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo pri obvyklej starostlivosti mala poznať.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Co/317/2009 ECLI:SK:KSBA:2011:1206231063.2
Použitie v iných právnych predpisoch: 314/2001 Z. z. - Zákon o ochrane pred požiarmi
7/2010 Z. z. - Zákon o ochrane pred povodňami
52/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
297/2008 Z. z. - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne