Škoda spôsobená viacerými osobami


Preferovaný termín: Škoda spôsobená viacerými osobami
Alternatívne termíny: Damage caused by multiple people
Schäden, die von mehreren Personen verursacht werden
Dommages causés par plusieurs personnes
Daños causados ​​por varias personas
Dátum poslednej zmeny: 06.03.2019

Legálna definícia: Ak je na náhradu škody zaviazaných niekoľko osôb, sú tieto osoby povinné nahradiť škodu spoločne a nerozdielne a medzi sebou sa vyporiadajú podľa rozsahu svojej zodpovednosti.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 383
Doktrinálna definícia: Súčinnosťou sa v tomto prípade rozumie povinnosť konať v záujme predchádzania vzniku škody, ktorá vyplýva zo záväzkového právneho vzťahu
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Bratislava IV Spisová značka: 6C/45/2011 ECLI:SK:OSBA4:2013:1410201133.1
Najvyšší súd 3 Cdo 187/2013 Slovenskej republiky
Použitie v iných právnych predpisoch: 267/2010 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
381/2001 Z. z. - Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
92/1991 Zb. - Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
350/2016 Z. z. - Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne