oznamovacia povinnosť strany porušujúcej povinnosť


Preferovaný termín: oznamovacia povinnosť strany porušujúcej povinnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Doktrinálna definícia: Súčasť predchádzania vzniku škody, ktorá sa ukladá strane porušujúcej svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, alebo ktorá, prihliadajúc na všetky okolnosti, má vedieť, že tak robí.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Rozhodnutie súdu SK: Najvyšší súd Spisová značka: 3Asan/17/2017 ECLI:SK:NSSR:2018:6017200108.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne