Škoda spôsobená poškodeným


Preferovaný termín: Škoda spôsobená poškodeným
Alternatívne termíny: Damage caused by the injured
Schaden durch den Verletzten
Dommages causés par les blessés
Daños causados ​​por los heridos.
Dátum poslednej zmeny: 05.03.2019

Legálna definícia: Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 376
Doktrinálna definícia: Škoda, ktorá sa neuhrádza, je vylúčená z náhrady za predpokladu, že nesplnenie povinnosti povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Nitra Spisová značka: 19C/12/2011 ECLI:SK:OSNR:2013:4110202912.6
Použitie v iných právnych predpisoch: 215/2006 Z. z. - Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
267/2010 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
381/2001 Z. z. - Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
143/2013 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
255/1998 Z. z. - Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
350/2016 Z. z. - Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
514/2003 Z. z. - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne