okolnosti vylučujúce zodpovednosť


Preferovaný termín: okolnosti vylučujúce zodpovednosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 374
Doktrinálna definícia: Prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 23Co/243/2015 ECLI:SK:KSPO:2017:8109222897.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
493/2011 Z. z. - Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
220/2007 Z. z. - Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní)


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne