Náhrada škody


Preferovaný termín: Náhrada škody
Alternatívne termíny: liquidated damages
Schadensersatz
réparation des dommages
indemnización por daños y perjuicios
Dátum poslednej zmeny: 05.03.2019

Legálna definícia: § 373 Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. § 374 (1) Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. (2) Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. (3) Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 373
Doktrinálna definícia: Peňažná alebo naturálna náprava - majetkovej ujmy vyjadriteľná v peniazoch.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: KS BA 1Cob/262/2016 ECLI:SK:KSBA:2017:1115205253.1 Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/585/2015 ECLI:SK:KSBB:2017:6615204088.1 Krajský súd Prešov Spisová značka: 23Co/243/2015 ECLI:SK:KSPO:2017:8109222897.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 350/2016 Z. z. - Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
378/2015 Z. z. - Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
552/2003 Z. z. - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
207/2009 Z. z. - Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
170/2018 Z. z. - Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
54/2015 Z. z. - Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne