omeškanie veriteľa


Preferovaný termín: omeškanie veriteľa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Veriteľ je v omeškaní, ak v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo záväzkového vzťahu neprevezme riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytne spolupôsobenie potrebné na to, aby dlžník mohol splniť svoj záväzok.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 370
Doktrinálna definícia: (lat. mora creditoris) - omeškanie, ktoré v zmysle OBZ nastane v dvoch prípadoch, a to ak veriteľ poruší povinnosť prevziať riadne ponúknuté plnenie, alebo veriteľ poruší povinnosť poskytnúť spolupôsobenie potrebné na to, aby dlžník mohol splniť svoj záväzok.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Revúca Spisová značka: 6Csp/89/2016 ECLI:SK:OSRA:2016:6816206062.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne