omeškania s odovzdaním/vrátením veci


Preferovaný termín: omeškania s odovzdaním/vrátením veci
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Škodou na veci podľa tohto zákona je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. Ak je dlžník v omeškaní s odovzdaním alebo vrátením veci veriteľovi alebo ak nakladá s vecou, ktorú má odovzdať alebo vrátiť veriteľovi, v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi zo záväzkového vzťahu, prechádza na neho po dobu, po ktorú je v omeškaní alebo porušuje tieto povinnosti, nebezpečenstvo škody na veci, ak toto nebezpečenstvo neznášal už predtým.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 368
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 12Co/69/2017 ECLI:SK:KSPO:2017:8116205349.1


Poznámky: Žiadne