akcesorická povaha ručenia


Preferovaný termín: akcesorická povaha ručenia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.10.2020

Doktrinálna definícia: Ručiteľský záväzok je, pokiaľ ide o jeho vznik, trvanie a spravidla aj obsah, nielen odvodený, ale aj závislý od hlavného záväzku medzi veriteľom a dlžníkom. Bez existencie hlavného záväzku nemôže vzniknúť ani ručiteľský záväzok. Obchodný zákonník pripúšťa zo zásady akcesority niekoľko výnimiek. (§ 304, § 311, ods. 2).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník


Poznámky: Žiadne