adhézne zmluvy


Preferovaný termín: adhézne zmluvy
Alternatívne termíny: pripojovacie zmluvy
Dátum poslednej zmeny: 12.10.2020

Doktrinálna definícia: Sú také zmluvy, v ktorých jedna zmluvná strana má dominantné postavenie spočívajúce v tom, že druhej zmluvnej strane ponúka len akceptáciu (pristúpenie, adherovanie) návrhu zmluvy bez povinnosti rokovať o náležitostiach zmluvy.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát EU: EUR-Lex: Vec C-567/13 ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:88
Rozhodnutie súdu EU: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. februára 2015. ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:88


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne