adhézne (pripojovacie) zmluvy


Preferovaný termín: adhézne (pripojovacie) zmluvy
Alternatívne termíny: Adhesive contracts
Klebstoffverträge
Contrats adhésifs
Contratos de adhesivos
Öntapadó szerződések
Dátum poslednej zmeny: 02.04.2019

Doktrinálna definícia: Sú také zmluvy, v ktorých jedna zmluvná strana má dominantné postavenie spočívajúce v tom, že druhej zmluvnej strane ponúka len akceptáciu (pristúpenie, adherovanie) návrhu zmluvy bez povinnosti rokovať o náležitostiach zmluvy.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát EU: EUR-Lex: Vec C-567/13 ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:88
Rozhodnutie súdu EU: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. februára 2015. ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:88


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne