relatívna neplatnosť právneho úkonu


Preferovaný termín: relatívna neplatnosť právneho úkonu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 15.12.2016

Doktrinálna definícia: Je taká neplatnosť, ktorej sa môže dovolávať ten, kto je takým úkonom dotknutý (oprávnená osoba). Dovolať sa relatívnej neplatnosti nemôže ten, kto ju sám spôsobil.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. decembra 2011, sp. zn. 6 Cdo 221/2010


Poznámky: Žiadne