Akciová spoločnosť


Preferovaný termín: Akciová spoločnosť
Alternatívne termíny: joint-stock company
e Aktiengesellschaft
sociéte f anonyme
sociedad f anónima
Dátum poslednej zmeny: 19.11.2018

Legálna definícia: (1) Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. (2) Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratku "akc. spol." alebo skratku "a.s.". (3) Akciová spoločnosť môže byť súkromnou akciovou spoločnosťou alebo verejnou akciovou spoločnosťou. Za verejnú akciovú spoločnosť sa považuje spoločnosť, ktorej všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. (4) Verejná akciová spoločnosť môže na valnom zhromaždení so súhlasom dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov rozhodnúť, že prestáva obchodovať so svojimi akciami na regulovanom trhu a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva obchodovať so svojimi akciami na regulovanom trhu sa ukladá do zbierky listín a spoločnosť je povinná uverejniť oznámenie o prijatí tohto rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. Ak po prijatí tohto rozhodnutia prijme burza akcie spoločnosti na obchodovanie na regulovanom trhu, spoločnosť sa opäť stáva verejnou akciovou spoločnosťou. Ustanoveniami tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov o cenných papieroch a o regulovaných trhoch, ktoré súvisia so zmenou verejnej akciovej spoločnosti na súkromnú akciovú spoločnosť alebo ktoré súvisia s tým, že spoločnosť prestane obchodovať svoje akcie na regulovanom trhu. (5) Verejná výzva na upisovanie akcií je verejná ponuka cenných papierov podľa osobitného predpisu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 154
Doktrinálna definícia: Je čisto kapitálová obchodná spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií v určitej nominálnej hodnote.
Doktrinálne zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5
Rozhodnutie súdu SK: KS Košice 3Cob/13/2017 ECLI: ECLI:SK:KSKE:2018:7711202906.3 7Cob/7/2018 ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8313209161.3
Použitie v iných právnych predpisoch: 541/2005 Z. z. - Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
104/1990 Zb. - Zákon o akciových spoločnostiach
349/2004 Z. z. - Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku
581/2004 Z. z. - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
192/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností
487/2009 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
364/1998 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 09.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5
Text: Orgánmi akciovej spoločnosti sú: 1. Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán. Koná sa najmenej jedenkrát za rok a tvoria ho všetci prítomní akcionári. Valné zhromaždenie schvaľuje najdôležitejšie a koncepčné otázky rozvoja spoločnosti, okrem iného schvaľuje aj ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a stanovenie tantiém členom predstavenstva a dozornej rady. 2. Predstavenstvo - ide o štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Okrem iného zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku. 3. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti v súlade so stanovami spoločnosti. Okrem iného preskúmava ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a predkladá svoje vyjadrenie k predmetnej záležitosti valnému zhromaždeniu spoločnosti.