akcionár


Preferovaný termín: akcionár
Alternatívne termíny: účastinár
majiteľ účastín
Dátum poslednej zmeny: 04.11.2020

Doktrinálna definícia: Je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je majiteľom akcie alebo dočasného listu. Majiteľ akcie, spoločník akciovej spoločnosti.
Doktrinálne zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5
Judikát SK: 03-2018-j03 03-2017-j26 08-09-2013-j07 01-2012-j13 08-09-20111-j11
Použitie v iných právnych predpisoch: 389/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
487/2009 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
562/2004 Z. z. - Zákon o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
180/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
290/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 09.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5
Text: Má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.