Akcia v akciovej spoločnosti


Preferovaný termín: Akcia v akciovej spoločnosti
Alternatívne termíny: share in a joint stock company
an einer Aktiengesellschaft
part dans une société par actions
compartir en una sociedad anónima
Részvény részvénytársaságban
Dátum poslednej zmeny: 03.04.2019

Legálna definícia: (1) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. (2) Akcia môže byť vydaná v podobe listinného cenného papiera (ďalej len "listinná akcia") alebo v podobe zaknihovaného cenného papiera (ďalej len "zaknihovaná akcia"), ak zákon neustanovuje inak. (3) Akcia obsahuje: a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, b) menovitú hodnotu, c) označenie, či akcia znie na doručiteľa alebo na meno; pri akcii na meno obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom; ak je akcionárom zahraničná právnická osoba, identifikačné číslo sa uvádza, ak je pridelené; ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, d) výšku základného imania a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií, ak osobitný zákon neustanovuje inak, e) dátum vydania emisie akcií. (4) Listinná akcia obsahuje aj číselné označenie a podpis člena alebo podpisy členov predstavenstva, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť v čase vydania akcie. Listinná akcia ďalej obsahuje aj určenie práv s ňou spojených aspoň s odkazom na úpravu v stanovách. (5) Ak spoločnosť vydáva viac druhov akcií, musia akcie obsahovať označenie druhu. Akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva (ďalej len "kmeňová akcia"), nemusia obsahovať označenie druhu. (6) Vydávanie iných druhov akcií, ako ustanovuje tento zákon, sa zakazuje.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 155
Doktrinálna definícia: Akcia (účastina) je cenný papier, s ktorým sa spájajú práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti podieľať sa na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.
Doktrinálne zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/96/2017
Použitie v iných právnych predpisoch: 389/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
367/2013 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
361/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 09.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5
Text: Z hľadiska majiteľa akcie (akcionára) je akcia doklad, ktorý potvrdzuje kapitálový podiel na vlastnom imaní spoločnosti. Akcia musí obsahovať: a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, b) číselné označenie akcie a jej nominálnu hodnotu, c) označenie, či ide o akciu na majiteľa (menovitú) alebo na meno (pri akcii na meno musí byť uvedené aj meno akcionára), d) výška základného imania a počet akcií v čase vydania akcie, e) dátum vydania a podpisy dvoch členov predstavenstva oprávnených podpisovať za spoločnosť.