Neplatnosť právneho úkonu


Preferovaný termín: Neplatnosť právneho úkonu
Alternatívne termíny: Invalidity of a legal act
Ungültigkeit einer Rechtshandlung
Invalidité d'un acte juridique
Nulidad de un acto jurídico.
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019

Legálna definícia: (1) Ak je neplatnosť právneho úkonu ustanovená na ochranu niektorého účastníka, môže sa tejto neplatnosti dovolávať iba tento účastník. To neplatí pre zmluvy uzatvorené podľa druhej časti tohto zákona. (2) Vo vzťahoch upravených týmto zákonom neplatia ustanovenia § 49 Občianskeho zákonníka. (3) Ak je súčasťou inak neplatnej zmluvy dohoda o voľbe práva alebo tohto zákona ( § 262) alebo dohoda o riešení sporu medzi zmluvnými stranami sú tieto dohody neplatné iba v prípade, že sa na ne vzťahuje dôvod neplatnosti. Neplatnosť týchto dohôd sa naopak netýka neplatnosti zmluvy, ktorej sú súčasťou.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 267
Doktrinálna definícia: Neplatnosť správneho úkonu spôsobuje vada právneho úkonu, s ktorou právo spája dôsledok neplatnosti. Ide o situáciu, keď právny úkon síce vznikol (existuje), ale existencia určitej vady ho diskvalifikuje v tom zmysle, že z hľadiska práva sa považuje za neplatný.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. decembra 2011, sp. zn. 6 Cdo 221/2010
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. marca 2009, sp. zn. 1M Obdo V 16/2006
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. marca 2009, sp. zn. 1 M Obdo V 16/2006
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2008, sp. zn. 4 Cdo 107/2007
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Co/4/2017
Použitie v iných právnych predpisoch: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
73/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
200/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
100/1970 Zb. - Zákon o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti
31/1993 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov
87/1991 Zb. - Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník


Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne