banková záruka


Preferovaný termín: banková záruka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.10.2020

Legálna definícia: Vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určitej peňažnej sumy podľa obsahu záručnej listiny, ak určitá tretia osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok alebo sa splnia iné podmienky určené v záručnej listine.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 313
Doktrinálna definícia: Banková záruka je zabezpečovací inštitút. Možno ju vymedziť ako záväzok banky voči veriteľovi, že ho uspokojí podľa záručnej listiny, ak dlžník svoj záväzok nesplní.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
118/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
281/2001 Z. z. - Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
98/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
106/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne