daň emisná


Preferovaný termín: daň emisná
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.03.2018

Doktrinálna definícia: Finančná daŃ ukladaná v súvislosti s vydávaním (emisiou) cenných papierov, najmä akcií a obligácií inými subjektami, ako je štát.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9


Poznámky: Žiadne