Zákon o dani z príjmov


Preferovaný termín: Zákon o dani z príjmov
Alternatívne termíny: taxes
Steuern
Impôts m pl
impuestos m pl
Dátum poslednej zmeny: 15.10.2018

Legálna definícia: (1) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyberie preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy s výnimkou uvedenou v odseku 8. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie, znížený o a) sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, b) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a)]; základ dane na výpočet preddavku na daň za kalendárny mesiac sa zníži o sumu zodpovedajúcu 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a)]; na nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. b), ods. 3, 6, 8 a 10 zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne až pri ročnom zúčtovaní za zdaňovacie obdobie.
Legálne zdroje: 595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov § 35
Doktrinálna definícia: Štátom určené peňažné (naturálne) plnenie, za ktoré daňovník nedostáva protislužby. Dane sú povinné platby právnických a fyzických osôb, stanovené zákonmi, spravidla sa opakujúce.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9
Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5
Rozhodnutie súdu SK: Najvyšší súd Spisová značka: 8Sžf/20/2016 ECLI:SK:NSSR:2018:5013200299.1 Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/58/2016 ECLI:SK:KSNR:2016:4016200247.3
Použitie v iných právnych predpisoch: 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
530/2011 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
106/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
98/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
213/2018 Z. z. - Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
582/2004 Z. z. - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
185/2009 Z. z. - Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
333/2011 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva


Poznámky:
Id:
Dátum: 05.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9
Text: Dane sa určujú zákonom prijatým najvyššou zákonodárnou mocou. Z ekonomického hľadiska sú dane nástrojom redistribúcie národného dôchodku prostredníctvom štátneho a miestnych rozpočtov.

Id:
Dátum: 29.05.2018
Typ: Scope
Zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5
Text: Odvádzajú ich daňovníci štátu v určenej výške a v stanovených lehotách.