obchodné záväzkové vzťahy


Preferovaný termín: obchodné záväzkové vzťahy
Alternatívne termíny: hospodárske záväzkové vzťahy
ekonomické záväzkové vzťahy
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. Touto časťou zákona sa spravujú takisto záväzkové vzťahy medzi subjektom verejného práva, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 261 ods. 1
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 261 ods. 2
Doktrinálna definícia: Sú záväzkové vzťahy, ktoré sa spravujú Obchodným zákonníkom. Podriadenosť režimu Obchodného zákonníka vyplýva z - kogentného ustanovenia Obchodného zákonníka (§261), - z ustanovenia iného zákona (§ 31, 36, 37 ZCP), - písomnej dohody strán záväzkového vzťahu (§ 262 - voľba Obchodného zákonníka).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. marca 2006, sp. zn. 1 Obdo V 93/2004


Poznámky: Žiadne