Podiel spoločníka


Preferovaný termín: Podiel spoločníka
Alternatívne termíny: Share of shareholder
Anteil des Aktionärs
part de l'actionnaire
cuota del accionista
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019

Legálna definícia: je miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 61 ods. 1
Doktrinálna definícia: Miera účasti spoločníka obchodnej spoločnosti na čistom obchodnom imaní spoločnosti, vyjadrená v konkrétnom časovom okamihu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Cob/30/2015
Použitie v iných právnych predpisoch: 341/2016 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Poznámky:
Id:
Dátum: 16.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi právo na vyplatenie podielu (ďalej len „vyrovnací podiel“). Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka v spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné. Vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú iný spôsob vyrovnania podielu.

Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti, alebo ak takáto riadna individuálna účtovná závierka schválená nebola, uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď mala byť schválená.