správa vkladu


Preferovaný termín: správa vkladu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve (ďalej len „správca vkladu“). Spoločenská zmluva môže správou vkladov poveriť aj banku alebo pobočku zahraničnej banky (ďalej len „banka"), aj keď nie je zakladateľom spoločnosti.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 60
Doktrinálna definícia: Správcom vkladov, môže byť niektorý zo zakladateľov, ktorého tým zakladatelia poveria v spoločenskej alebo zakladateľskej zmluve alebo banka, aj keď nie je zakladateľom, ktorá o tom uzavrie so zakladateľmi spoločnosti osobitnú zmluvu obsahujúcu podrobnosti o splácaní vkladov, o spôsobe výkonu správy, o spôsobe odovzdania vkladov spoločnosti, o úhrade za odmeny za správu vkladov a nákladov s tým spojených atď.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 147/1997 Z. z. - Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
168/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. mája 2018 č. 6/2018, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
169/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia opatrenie z 29. mája 2018 č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
118/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
278/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu


Poznámky:
Id:
Dátum: 16.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Ak je nepeňažným vkladom nehnuteľnosť alebo podnik, prípadne časť podniku, ktorého súčasťou je nehnuteľnosť, je vkladateľ povinný odovzdať správcovi vkladu písomné vyhlásenie podľa odseku 1 pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Odovzdaním tohto vyhlásenia správcovi vkladu sa vklad považuje za splatený.