obchodná spoločnosť


Preferovaný termín: obchodná spoločnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: (ďalej len „spoločnosť“) je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 56 ods. 1
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník DRUHÁ ČASŤ
Doktrinálna definícia: Právnická osoba založená za účelom podnikania. Podľa OBZ sú obchodnými spoločnosťami verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Judikát SK: (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Obdo/52/2015 z 20. septembra 2016) 03-2018-j03
Použitie v iných právnych predpisoch: 25/2004 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
541/2005 Z. z. - Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
530/2003 Z. z. - Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
639/2004 Z. z. - Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
429/2008 Z. z. - Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
351/2011 Z. z. - Zákon o elektronických komunikáciách
441/2015 Z. z. - Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti
264/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 16.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Postavenie obdobné postaveniu spoločností majú aj právnické osoby založené podľa práva Európskej únie.